จดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท – จดทะเบียนบริษัทภูเก็ต

-จดทะเบียนบริษัทภูเก็ต, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเก็ต, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ
-จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท, เพิ่มทุน, ลดทุน ฯลฯ
-จดทะเบียนเลิกภูเก็ต และชำระบัญชีภูเก็ต
-การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบุคคล, นิติบุคคล
-จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภูเก็ต, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
-แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆต่อกรมสรรพากร

ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนบริษัท มีดังนี้
-จองชื่อ บริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อ จองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้จองชื่อ
-หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง
-จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้จองชื่อ เตรียมข้อมูล และเอกสารดังนี้
-รายชื่อผู้ถือหุ้น 3 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุอาชีพ (ค้าขาย หรือรับจ้าง)

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม
-จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
-รายชื่อกรรมการผู้ลงนามผูกพันบริษัท
-บ้านเลขที่ หรือสถานที่ตั้ง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรการและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทพร้อมเซ็นรับรอง
-สถานที่ประกอบกิจการ บ้านเลขที่ (เจ้าของบ้าน)ต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการพร้อมเซ็นรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านด้วย
-จัดทำตรายางของบริษัท

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดังนี้
-จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันจองได้จองชื่อ
-หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง
-จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด
ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม
-จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
-รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ลงนาม และผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด
-สถานที่ตั้ง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
-หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ
-จัดทำตรายางของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด