ตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี – ตรวจสอบบัญชีภูเก็ต ปิดงบการเงินภูเก็ต

บริการตรวจสอบบัญชี ภูเก็ต ทางสำนักงานจะให้บริการงานดังต่อไปนี้
-ทำการตรวจสอบบัญชี งบการเงิน ภูเก็ตโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยปฏิบัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผย ข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับ รายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

-ทำการเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบาง เรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

-วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

-ยื่นงบการเงิน ภูเก็ต พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามกำหนด ได้แก่ สปช.3 ,สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์