ประกันสังคม

 ประกันสังคมภูเก็ต บริการด้านประกันสังคม

-ขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อสำนักงานประกันสังคมภูเก็ต
-ขึ้นทะเบียนประกันสังคมภูเก็ตให้กับลูกจ้างเมื่อกิจการมีพนักงานหรือลูกจ้าง
-จัดเตรียมและยื่นแบบประกันสังคมภูเก็ตให้กับกิจการทุกเดือน