ภาษีภูเก็ต

ภาษีภูเก็ต บริการด้านภาษีภูเก็ต

จัดเตรียมแบบภาษีภูเก็ตเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน
-จัดทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภูเก็ต หัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่าจ้าง (ภ.ง.ด.1)
-จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภูเก็ต จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลประจำเดือน (ภ.ง.ด.3,53)
-จัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)

จัดเตรียมภาษีที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรรายปี
-จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
-จัดทำและเตรียมส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี, ประจำปี(ภ.ง.ด.50-51)
-จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี
-จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
-จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94 และอื่นๆ